3568 Street Name, City Name, United States
880 4343 901 98+ info@barane-eshg.ir

حس هفتم

بنام اون مهربونی که منو دیونه تو کرد و تو رو دیونه دیگری

یک گذر کوتاه از بن بست های سرگشتگی،لاقل از مثل هیچکس و….

به هر عابر غریبه یا آشنایی خواهد گفت که:آدم های آمده و نیامده این دنیا کم کم در کارنامه این زندگی سراسر نشیب و فراز، مهر مردودی نزده اند.امتحان ها را یا باید گرفت یا باید داد.اما افسوس آن کسی که دیروز برگه ام را تا نقطه آخرش با دقت تصحیح میکرد نمی دانم چرا گذرا نمره ام را با مداد سیاه پایین برگه می نویسدو دیگر هیچ.

نمدانم چرا امروز قصه هایی که تلخ است ولی حقیقت است و در آن صحبت از امروز آمده عاشقی و فردای نیامده فارغی است باورم شده است،نمی دانم چرا کسی که با احساسش دست نخورده ترین شیشه های دور دست رویاهای دلم را لرزاند مرا به جرم برتری احساس بر عقل متهم کرد و نمی دانم چراکسی که خودش در پاسخ حرفهایی که تمام ملاک های زندگیم شد،حسادتش را برای رسیدن قشنگ ترین بهانه ها دانست حالا عاقلانه از حسادت، از عشق من ایراد میگیرد و نم دانم چرا همه چیز اوّلش خوب است.

تابستان اوّلش خوب است،گیلاس اوّلش خوب است،عشق اوّلش خوب است و زندگی هم اوّلش.

چرا که هیچ چیز را نه میدانی، نه میفهمی و اگر بدانی چقدر دانستن بد است.

هرگز دلت نمیخواهد که بزر