3568 Street Name, City Name, United States
880 4343 901 98+ info@barane-eshg.ir

دیریست باران نمی بارد

تنها باران است که گاهی

 در اوج تنهایی من

 در آن لحظه که هیچ کس نیست،

 با من از تو می گوید …

 ولی درد من این است که

 دیریست باران نمی بارد !

بارن که می آید

باران که می آید

حضور مبهم یک هیچ مرا فرا می گیرد

تپش های قلبم به شماره می افتد

دم می رود و بازدم به سختی باز می گردد

دلم سخت می گیرد.

و باز باران

چقدر این صدا برایم آشناست

صدای هق هق گریه های آسمان را میگویم صدای بارش باران را…

بارها آنرا از اعماق وجودم شنیده ام صدایی است که

رنگ تنهایی دارد بوی فراق و درد دوری