3568 Street Name, City Name, United States
880 4343 901 98+ info@barane-eshg.ir

بی پناهم نکن

بہ خواب هـایم نیـا !

خوابـم را رنگـی مـی کنـی

و روزم را  سیاه-سفید

مـرا جـز خواب هـایم پنـاهی نیست…

بـی پنـاهم نکن… !

نمیدانم

نمیدانم . . .
شب ها من شاعر می شوم . . .
و تورا غزل باران می کنم . . . !!
یا . . .یا تو بهانه میشوی . . .
و من غزل غزل می بارم !؟!

نمی دانـم چرا

نمـــی دانـم چــــرا ؟!

ایـن روزهــــا

در جـــواب هـــرکــــه از حـــالم مـــی پرســــد

تـــا مــــی گویــــم … ” خوبــــــــم “

چشمـــــانم

خیس مــــی شـــــود …

زنـدگــی

زنـدگــی انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!
هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم
او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام
هـول میزنــد
بـــرای ضـربــه بـعــد …. !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی …
خـیــالـت راحـت !!….
خـسـتـگــی ِ مــن
بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود …

جای خالی تو…

لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست …

در نگاهت

در نگــــــــــــاهت
چیزیــــــــست که نمیدانــــــــــم چیست !
مـــــــثل آرامـــــش بــــــــعد از یـــــــک غم
مـــــثل پیــــــدا شدن یـــــــــک لبــــخنــــد
مـــــثل بوی نــــم بعد از بــــاران
در نگـــــاهت چیزیــــــست که نمیـــــــدانم چیست !
مــن به آن محتاجم

چشمهایم را بستم

 چشمهایم را بسته ام ،
 تا تو را ببینم
ببینم که در کنارمی ،
سرم بر روی شانه هایت است و تو فقط مال منی
حس کنم گرمای وجودت را ،
 فراموش کنم همه غم های دنیا را …
چشمهایم را بسته ام ،
تا تو را در آغوش بگیرم ،
 تا همانجا در کنارت
برایت بمیرم…

از یادت می روم !

از یادت می روم !

روزی شبیه بہ همان روزهایی که تمام یادت شده بود " من "…

روزهـا شبیہ اند !

اما " تو " دیگر شبیہ آن روزهـا نیستـی …

نذر کرده ام که  از یادت پیاده بروم !

تنهـا اگـر تـو این بار بیـادم نیـایی …